وزیر دفاع کره شمالی با خمپاره اعدام شد واقعا ایول بعد از عربستان کره شیوه اعدام اختراع کرد.