سخن در بند توست زمانی که آن را زبان نیاوردی هروقت آن را به زبان میاوری دربند آن می شوی .
                                                                                                                                                      نهج البلاغه