زمین بهشت می شود… روزیكه مردم بفهمند
هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت ومسخره كردن دیگران…!
هیچ چیز گناه نیست جز حق الناس..!
هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران. …!
هیچ كس اسطوره نیست الا در مهربانى و انسانیت…!
هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق…!
هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبى و بدى.