این کتاب تروریسم وجنگ مربوط به تاریخ آمریکا نوشته ی پروفسور هاوارد زین.حتما دانلود کنید خیلی زیبایه.