امروز روز قدس روز حمایت از مظلوم ومقابله با ظالم بود ومردم ایران اسلامی بادهان روزه باحضور پرشور خود بار دیگر ثابت کردند که هنوز پای عهد و ایمان خود استوار اند وفلسطین را فراموش نکرده اند.