کتاب ((آل سعیون)) تاریخچه پیدایش آل سعود واقدامات وجنایاتی است که این شجره ملعونه انجام داده من خودم هم همزمان دارم می خوانش کتاب از لحاظ محتوا عالیه وپیشنهاد می کنم این کتاب رو مطالعه کنید.http://media.mehrnews.com/d/2016/08/07/4/2164629.jpg?ts=1477285956548