یکی از نبردهای مهم جنگ جهانی دوم نبرد استالینگراد  (ولگاگراد کنونی ) است که از تابستان سال1942 تا 4 فبریه 1943 به طول در انجامید این شهر که تا حدودی به لحاظ مختصات جغرافیایی با مسکو موازی است. از اهمیت خاصی برخوردار است وهدف آدلف هیتلر (رهبر آلمان نازی) این بود که با تسخیر این شهر ،شوروی  را از طریق رود ولگا به دوقسمت تقسیم کند. و شکست آلمان دراین جنگ نخستین شکست آن ها وزمینه ساز شکست های بعدی آن ها شد.
نتیجه تصویری برای جنگ استالینگراد
                    پارت اول_ نویسنده : امیرحسین تقربی_ منتظر پارت های بعدی که در آن کامل این نبرد فرسایشی را توضیح خواهم داد باشید